نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان

پیام:
چکیده:
مقدمه

  توجه به ادراک های روان شناختی جانبازان در محیط خانواده که در معرض بیماری های روانی مرتبط با جنگ و آثار آن قرار دارند ضرورت دارد. بنابراین پژوهش حاضر در رابطه با نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان انجام شد.

روش کار

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل 120 جانباز در شهر اردکان در زمستان 1396 بود. شیوه انتخاب نمونه در دسترس بود. انتخاب نمونه بدین شکل بود که از طریق اداره بنیاد شهید با جانباز دیدار به عمل آمد و پرسشنامه های تحقیق با مدت زمانی معین برای پاسخ دهی در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی و ضریب، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام از طریق نرم افزار spss22 استفاده شد.

یافته ها

نتایج حاکی از آن بود که همه ابعاد نگرش به زندگی  به جز پذیرش مرگ با احساس سربار بودن جانبازان رابطه معناداری داشت. همچنین همه ابعاد نگرش به زندگی  به جز مسیولیت پذیری با تعلق پذیری خنثی جانبازان رابطه معناداری داشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد  که از بین متغیرهای پیش بین،  فقط خلاء وجودی، هدفمندی و جستجوی معنا می تواند 18 درصد از واریانس مربوط به احساس سربار بودن و 16 درصد از واریانس تعلق پذیری خنثی را به طور معناداری پیش بینی نمایند.

نتیجه گیری

فهم تجربه معنوی و نگرش به زندگی جانبازان می تواند جهت توسعه مداخلات جامع از سوی روان شناسان و مشاوران برای ارتقاء کیفیت و رضایت از زندگی آنان کارساز باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140144 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.