الگوی ساختاری ویژگی های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجانی با تحمل پریشانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان: نقش واسطه ای راهبرد های مقابله

پیام:
چکیده:
مقدمه

مدل های تنظیم هیجان نقش ویژه ای برای عوامل شخصیتی، هیجانی، شناختی و مقابله ای در تحمل پریشانی در نظر گرفته اند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تحمل پریشانی با درنظر گرفتن نقش میانجی راهبردهای مقابله ای بود.

روش کار

پژوهش به صورت توصیفی-همبستگی بر روی 382 مادر دارای کودک مبتلا به سرطان در بیمارستان محک انجام شد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس تحمل پریشانی، پرسشنامه ویژگی های شخصیت 5 عاملی نیو، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن بود. داده ها با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با کمک نرم افزار SPSS.21 و Lisrel 8/7 تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج نشان داد مدل با داده ها برازش دارد بطوریکه ویژگی های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان به طور مستقیم و غیرمستقیم با تحمل پریشانی رابطه دارند. راهبردهای مقابله ای هیجان مدار نیز به طور مستقیم بر تحمل پریشانی اثر می گذارند.

نتیجه گیری

ترکیب برخی ویژگی های شخصیتی، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله هیجان مدار می تواند باعث کاهش تحمل پریشانی در بعضی افراد شود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140145 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.