اثربخشی درمان فراتشخیصی پروتکل یکپارچه بر نشانه های اضطرابی و افسردگی همایند در مادران خانه دار

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف پژوهش پیش رو تعیین اثربخشی درمان فراتشخیصی پروتکل یکپارچه (Unified Protocol)  بر نشانه های اضطرابی و افسردگی همایند در مادران خانه دار بود.

روش کار

 تعداد 30  نفر از زنان خانه دار مدارس استان البرزکه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، پس از ارزیابی بالینی اولیه و احراز شرایط پژوهش، با نشانه های افسردگی و اضطراب همبود، در دو گروه درمان فراتشخیصی (15 نفر)  و کنترل (15 نفر) گماشته شدند. گروه آزمایشی، 12 جلسه درمان هفتگی فراتشخیصی را دریافت کرد و با استفاده از مقیاس اضطراب بک (BAI)  و افسردگی بک (BDI-II) ، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پیگیری 3 ماهه شدند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) استفاده شد.

یافته ها

مقایسه میانگین های دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون نشان داد که اجرای پروتکل یکپارچه بر نشانه های اضطراب و نشانه های افسردگی در گروه آزمایش موثر واقع شده است.

نتیجه گیری

نتایج نهایی نشان داد که اجرای پروتکل یکپارچه، نشانه های افسردگی و اضطراب را به صورت معناداری به ترتیب در سطح 01/0>p و 05/0>p در مادران خانه دار شرکت کننده در این پژوهش کاهش داده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140146 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.