اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی زنان متاهل

پیام:
چکیده:
مقدمه

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های جنسی برطرحواره جنسی و رضایت مندی زناشویی زنان متاهل انجام شد.

روش کار

این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را زنان متاهل شهر تهران تشکیل دادند که 40 نفر نمونه با توجه به ملاک های ورود این پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گمارده شدند و با ابزارهای این پژوهش که شامل: پرسشنامه طرحواره جنسی زنان (سیروانوسکی و اندرسون) و پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ بود، داده ها جمع آوری شد و ابتدا روی دو گروه پیش آزمون اجرا گردید و سپس مداخله آموزشی طی 6 جلسه 90 دقیقه ای به صورت یک جلسه در هفته برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از اتمام برنامه آموزشی، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.

یافته ها

نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل ضریب همبستگی و تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های جنسی بر رضایت مندی زناشویی اثربخش است و آموزش جنسی بر طرح واره جنسی اثربخش است و بین طرح واره جنسی با رضایت زناشویی در بین زنان متاهل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مهارت های جنسی بر بهبود طرح واره جنسی و رضایت زناشویی زنان متاهل اثربخش است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.