بررسی تاثیر نوای اذان در میزان اضطراب و درد بیماران بعد از عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

درد حاد و اضطراب پس از عمل سزارین موجب آثار نامطلوب روانی و جسمانی می شود. روش رایج تسکین درد و اضطراب، استفاده از دارو است که به دلیل عوارض داروهای بیهوشی، امروزه تمایل به روش های غیردارویی نظیر موسیقی درمانی بیشتر است. این مطالعه با هدف تاثیر نوای اذان در اضطراب و درد بیماران بعد از عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال انجام شد.

روش کار

در این پژوهش که از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار است، 64 نفر از زنان مسلمان داوطلب عمل سزارین در بیمارستان مهدیه تهران در سال 97-1396 با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب؛ و به دو گروه 32 نفری مورد و شاهد تقسیم شدند. برای یک گروه نوای اذان پخش شد ولی برای گروه دیگر این نوا پخش نشد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و آنالوگ بینایی درد بود و داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و آزمون های غیرپارامتری تجزیه و تحلیل شد. مقدار P نیز از نظر آماری معنی دار بود (05/0<P). در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

یافته ها

میانگین نمره اضطراب یک ساعت بعد از عمل در گروه آزمون به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (001/0<P). میانگین نمره درد در زمان پایه بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (20/0=P) اما 15 دقیقه (001/0<P)، 30 دقیقه (006/0=P) و 60 دقیقه (04/0=P) بعد از عمل در گروه آزمون به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود.

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که نوای اذان بر کاهش میزان اضطراب و درد بیماران موثر واقع شده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140212 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.