تحلیل وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت های نرم ‏افزارهای کتابخانه‏ ای در کتابخانه‏ های دانشگاهی شهر کرمانشاه و تاثیر متغیرهای جمعیت‏ شناختی بر بهره‏ گیری از این قابلیت ‏ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش، شناسایی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت های نرم‏ افزارهای کتابخانه‏ای در کتابخانه‏ های دانشگاهی شهر کرمانشاه و تاثیر متغیرهای جمعیت‏ شناختی بر بهره‏ گیری از این قابلیت‏ها بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش، پیمایشی - تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخانه ‏های دانشگاهی شهر کرمانشاه به تعداد 45 نفر بوده است که به صورت سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ‏ها، پرسشنامه محقق‏ ساخته‏ بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ‏ها، از آزمون‏های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.نتایج نشان داد کتابداران از قابلیت های نرم ‏افزارهای کتابخانه‏ ای در بخش امانت، خروجی و آماده‏ سازی بیشترین استفاده و در بخش جستجو کمترین استفاده را به عمل آورده ‏اند. کتابداران کتابخانه‏ های دانشگاهی شهر کرمانشاه، توانایی خوبی در استفاده از قابلیت های امانت، مدیریت، شبکه، سازمان‏دهی، ورود اطلاعات، خروجی و آماده ‏سازی دارند ولی در بخش جستجو، عملکرد آن ها مطلوب نیست؛ بنابراین لازم است آموزش و آگاهی لازم در مورد قابلیت های این قسمت، به کتابداران ارایه شده و طراحان نرم ‏افزارهای کتابخانه‏ ای نیز با توجه به نیازهای کتابداران، این بخش را موردبازنگری قرار دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140377 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!