تحلیل وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت های نرم ‏افزارهای کتابخانه‏ ای در کتابخانه‏ های دانشگاهی شهر کرمانشاه و تاثیر متغیرهای جمعیت‏ شناختی بر بهره‏ گیری از این قابلیت ‏ها

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش، شناسایی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت های نرم‏ افزارهای کتابخانه‏ای در کتابخانه‏ های دانشگاهی شهر کرمانشاه و تاثیر متغیرهای جمعیت‏ شناختی بر بهره‏ گیری از این قابلیت‏ها بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش، پیمایشی - تحلیلی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی کتابداران کتابخانه ‏های دانشگاهی شهر کرمانشاه به تعداد 45 نفر بوده است که به صورت سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ‏ها، پرسشنامه محقق‏ ساخته‏ بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ‏ها، از آزمون‏های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.نتایج نشان داد کتابداران از قابلیت های نرم ‏افزارهای کتابخانه‏ ای در بخش امانت، خروجی و آماده‏ سازی بیشترین استفاده و در بخش جستجو کمترین استفاده را به عمل آورده ‏اند. کتابداران کتابخانه‏ های دانشگاهی شهر کرمانشاه، توانایی خوبی در استفاده از قابلیت های امانت، مدیریت، شبکه، سازمان‏دهی، ورود اطلاعات، خروجی و آماده ‏سازی دارند ولی در بخش جستجو، عملکرد آن ها مطلوب نیست؛ بنابراین لازم است آموزش و آگاهی لازم در مورد قابلیت های این قسمت، به کتابداران ارایه شده و طراحان نرم ‏افزارهای کتابخانه‏ ای نیز با توجه به نیازهای کتابداران، این بخش را موردبازنگری قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140377 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.