بررسی میزان شیوع سندرم تونل کارپال در آرایشگران مرد شهرستان بجنورد

پیام:
چکیده:
هدف

 سندرم تونل کارپال یکی از شایع ترین نوروپاتی های اندام فوقانی است که بر اثر گیر افتادن عصب مدین در مچ ایجاد می شود؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع سندرم تونل کارپال در آرایشگران مرد شهرستان بجنورد بود.

روش ها

این مطالعه، یک مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بود که روی 109 آرایشگر شهر بجنورد انجام گرفت. از میان آن ها، تعداد 38 نفر دارای علایم سندرم تونل کارپال مانند مورمور شدن انگشتان دست بودند و مورد آزمایشات کمکی تینل و فالن قرار گرفتند که جواب تست های 22 نفر مثبت بود؛ درنتیجه به متخصص توان بخشی جهت انجام مطالعات الکترودیاگنوستیک ارجاع داده شدند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت و نتایج بر حسب شاخص های توصیفی مانند شیوع و مقایسه نموداری میانه و با مقدار سطح معناداری 05/0 برای آزمون تهیه و گزارش شد.

یافته ها

طبق نتایج مشخص شد، از بین 109 آرایشگر شرکت کننده در تحقیق، 22 آرایشگر، دارای معیارهای بالینی و الکترودیاگنوستیک سندرم تونل کارپال بودند (18/20 درصد) که 45/45 درصد آن ها سندرم خفیف (10 نفر)، 81/31 درصد سندرم متوسط (7 نفر) و 72/22 درصد سندرم تونل کارپال شدید داشتند (5 نفر).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که آرایشگری از جمله مشاغل مستعد سندرم تونل کارپال است و وضعیت های کاری آرایشگران نیاز به اصلاح دارند. همچنین ارتقای سطح آگاهی آرایشگران در زمینه بیومکانیک و روش های صحیح انجام کار ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140438 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.