تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی با فیزیوبال بر وضعیت پاسچر کاربران رایانه دارای سندرم متقاطع فوقانی

پیام:
چکیده:
هدف

 سندرم متقاطع فوقانی نوعی از درگیری سیستم عضلانی اسکلتی استکه منجر به کوتاهی عضلات قدامی و ضعف عضلات خلفی می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی با فیزیوبال بر وضعیت پاسچر کاربران رایانه دارای سندرم متقاطع فوقانی بود.

روش ها

این مطالعه نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون بوده است. 24 نفر دختر کاربر رایانه دارای ناهنجاری سر به جلو، شانه گرد و کیفوز به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 12 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش تمرینات را به مدت شش هفته انجام دادند. از روش عکس برداری از نمای نیمرخ برای اندازه گیری هم زمان زوایای سر به جلو و شانه گرد و از خط کش منعطف برای اندازه گیری میزان کایفوز آزمودنی ها استفاده شد. میزان تغییرات زاویه سر به جلو، شانه گرد، کیفوز و اتساع قفسه سینه قبل و بعد از شش هفته تمرین اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس و تی همبسته در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد.

یافته ها

 نتایج تحقیق حاضر تفاوت معنا داری در کایفوز (001/0=P)، شانه گرد (001/0=P)، سربه جلو (002/0=P) و اتساع قفسه سینه (002/0=P) در پیش آزمون و پس آزمون نشان داد.

نتیجه گیری

 تغییرات زوایای سر به جلو، شانه گرد و کیفوز و اندازه محیط قفسه سینه در جهت بهبود اثربخشی مطلوب تمرینات منتخب اصلاحی با فیزیوبال را نشان می دهد. بنابراین استفاده از این برنامه تمرینی در افراد کاربر رایانه توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
112 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140441 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.