تغییرات شاخص دست و رکورد شنای کرال سینه شناگران به دنبال شش هفته تمرین ثبات مرکزی

پیام:
چکیده:
هدف

 برای عملکرد بهینه شناگران ایجاد سطحی برای تعامل عملکردی اندام فوقانی و تحتانی ضروری است. این سطح، توسط بیش از 20 جفت عضله به وجود می آید که به آن ناحیه ثبات مرکزی گفته می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر شاخص دست و رکورد شنای کرال سینه شناگران بود.

روش ها

در این مطالعه نیمه تجربی، 24 مرد شناگر که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) به روش نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرین ثبات مرکزی شامل شش هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 تا 50 دقیقه اجرا شد. قبل و بعد از اتمام مداخله شش هفته تمرین ثبات مرکزی، شاخص دست و رکورد 100 متر کرال سینه ارزیابی شد. برای مقایسه میانگین های درون و بین گروهی به ترتیب از روش آزمون تی استیودنت همبسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج در سطح معنی داری 05/0≥P آزمایش شدند.

یافته ها

 شش هفته برنامه تمرین ثبات مرکزی منجر به کاهش معنی دار رکورد 100 متر کرال سینه در گروه آزمایش شد. میانگین های بین گروهی در متغیرهای شاخص دست و رکورد 100 متر کرال سینه در بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه گیری

باتوجه به نتایج پژوهش حاضر استفاده از تمرینات ثبات مرکزی به عنوان یک تمرین مناسب در خشکی برای شناگران توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
124 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140442 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.