اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری

پیام:
چکیده:

زعفران (.Crocus sativus L)گیاهی ازتیرهزنبقیانبخش کلاله و بنه آن بخصوص از نظر دارویی و غذایی دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. امروزه نانو ذرات نقره با خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی و تاثیر بر گیرنده های اتیلن در گیاهان در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارد. در ایران به دلیل افزایش سطح خاک های شور، بررسی عوارض تنش شوری با به کارگیری نانو نقره می تواند چشم انداز خوبی برای کنترل اثرات تنش شوری بر گیاهان باشد. برای این منظور آزمایشی با استفاده از چهار تیمار شامل: نانو نقره (ppm40)، شوری mM)100  (NaCl، تیمار نانو نقره (ppm40) توام با شوری (mM100 (NaCl، شاهد بدون هر گونه تیمار و کنترل (نمونه اولیه قبل ازکشت) با دو روش آبیاری و غوطه ور طراحی شد و میزان عناصر فسفر، سدیم و پتاسیم در بنه زعفران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، یون فسفر در همه تنش ها در مقایسه با شاهد وکنترل(نمونه اولیه قبل ازکشت) افزایش یافت که در سطح (P≤0.05) معنی دار بود. میزان غلظت یون سدیم در روش آبیاری و پتاسیم در روش غوطه ور در تنش شوری (mg/gDW 77/0)(mg/gDW 96/9) افزایش اما در تنش شوری همراه با نانو نقره (mg/gDW67/0)(mg/gDW 61/7) در مقایسه با شاهد (mg/gDW73/0)(mg/gDW08/8) کاهش معنی داری در سطح (P≤0.05) یافت. در این پژوهش بکارگیری نانو نقره همراه تنش شوری نشان داد که اثرات تنش شوری با تعدیل عناصری از قبیل سدیم و پتاسیم و افزایش فسفر همراه بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
114 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141043 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.