تاثیر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در نخود تحت شرایط مختلف آبیاری

پیام:
چکیده:

به‌منظور بررسی تاثیر کاربرد خاکی اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در نخود(Cicer arietinum L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های 1395 و 1396 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در دو سطح آبیاری کامل و تنش خشکی (20 درصد آبیاری کامل از مرحله گل‌دهی تا برداشت) و اسید هیومیک در چهار سطح صفر، 2/5، 5 و 7/5 میلی‌گرم در گلدان بودند. نتایج نشان داد که تیمار خشکی وزن خشک برگ، تعداد دانه و غلاف، وزن خشک کل و عملکرد را کاهش داد. کاربرد اسید هیومیک در دو سال مقادیر تمامی صفات مورد مطالعه را تحت شرایط آبیاری کامل افزایش داد. در سال اول کاربرد 2/5 و 5 میلی گرم اسید هیومیک به ترتیب وزن 1000 دانه و وزن خشک کل و برگ را تحت شرایط تنش خشکی افزایش داد. در سال دوم در شرایط تنش خشکی با افزایش مصرف اسید هیومیک عملکرد دانه، وزن خشک کل و شاخص برداشت به‌صورت معنی داری افزایش یافت. در سال دوم کاربرد 7/5 میلی‌گرم اسید هیومیک، بیشترین مقدار پرولین را تحت شرایط آبیاری مطلوب (393/10 میلی‌گرم پرولین بر کیلوگرم وزن خشک) و تنش خشکی (507/9 میلی‌گرم پرولین بر کیلوگرم وزن خشک) تولید کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
19 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141207 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.