گروه بندی لاین های موتانت برنج از نظر صفات مهم مورفولوژیک و زراعی در شرایط متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره

پیام:
چکیده:

به منظور مطالعه صفات مورفولوژیک و زراعی و تعیین الگوی هتروتیک در مرحله زایشی 96 ژنوتیپ موتانت برنج  (M2)، دو آزمایش جداگانه تحت شرایط تنش خشکی و غرقاب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه گنبد کاووس در سال 1395 اجرا گردید. تجزیه به عامل ها به منظور کاهش تعداد متغیرها به تعداد کمتری از عامل های مستقل از هم منجر به شناسایی سه و چهار عامل، به ترتیب در شرایط غرقاب و خشکی، شد که  86/3 و 76/5 درصد واریانس کل را توجیه کردند. تجزیه خوشه ای با استفاده از عامل های انتخابی به روش Ward و فاصله اقلیدوسی منجر به گروه بندی ژنوتیپ های موتانت برنج شد. به منظور تعیین بهترین نقطه برش دندروگرام ها از تجزیه تابع تشخیص استفاده شد که نتیجه آن تولید چهار خوشه با تفاوت معنی دار از هم در هر دو شرایط آبیاری شد. در شرایط غرقاب ژنوتیپ های خوشه های اول و دوم بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد را داشتند. از طرفی، در شرایط خشکی ژنوتیپ های خوشه های سوم و چهارم پرمحصول تر و متحمل تر به تنش خشکی بودند. موتانت ‌های شماره 4، 18، 25، 28، 29، 43، 44، 48، 53، 72، 79، 88، 90، 91، 94 و 95 در شرایط غرقاب در خوشه‌ های اول و دوم و در شرایط تنش خشکی در خوشه های متحمل سوم و چهارم قرار گرفتند و بنابراین از نظر عملکرد دانه و تحمل به تنش خشکی به سایر موتانت ها برتری داشتند. از نتایج حاصل از این پژوهش می توان برای انتخاب هدفمند والدین مناسب از خوشه های متفاوت به‌منظور دورگ گیری و تولید رقم های جدید برنج استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
85 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.