تجزیه کاریوتیپ برخی از گونه های Allium در ایران

پیام:
چکیده:

کاریوتیپ های 10 گونه (15 جمعیت) آلیوم از ایران با استفاده از تکنیک اسکواش و رنگ آمیزی استو آهن هماتوکسیلین یک درصد مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کروموزوم پایه x = 8 و فقط در A. giganteum(1)،  x = 7بود. کاریوتیپ های 14 جمعیت آلیوم دیپلویید (2n = 16) و  A. macrochaetum تتراپلویید (2n = 32) بود. در A. asarense کروموزوم های ماهواره دار مشاهده شد. کلیه کاریوتیپ ها متقارن بوده و از جفت کروموزوم های متاسنتریک و ساب متاسنتریک تشکیل شدند و فقط A. caspium و A. stipitatum (1) کروموزوم های ساب تلوسنتریک داشتند. تجزیه کاریوتیپ مطابق دسته بندی استبینز، گونه های مورد مطالعه را در کلاس های تقارن 1A و 2A  قرار داد که نشانگر کاریوتیپ متقارن است. نتایج تجزیه واریانس از نظر صفات مجموع طول کروموزوم ها، طول کروموزوم، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه و شاخص عدم تقارن درون کروموزومی اختلاف معنی داری نشان داد. بیشترین طول کروموزوم درA. asarense ، A. elburzense ، A. giganteum (3) ، A. rotundum   وA. stipitatum (3)  (19/7-17/9 میکرومتر) مشاهده شد، در حالی که A. ampeloperasum کمترین مقدار (8/2 میکرومتر) را نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای بر اساس پارامترهای کروموزومی با استفاده از روشUPGMA ، جمعیت ها را در چهار گروه طبقه بندی کرد. با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی، سه مولفه اول 97/3 درصد از کل تنوع را تبیین کردند. پلات پراکندگی دو بعدی بر اساس گروه بندی دو مولفه اصلی اول مطابق با نتایج ویژگی های کاریوتیپی بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
115 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141215 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.