اثرات قلبی-تنفسی تجویز اپی دورال کتامین یا لیدوکائین در سگ های تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان: یک مطالعه مقایسه ای

پیام:
چکیده:
پیشینه

اثرات بی دردی و همودینامیک کتامین در دوزهای تحت بی هوشی در حین بی هوشی و پس از عمل جراحی، به دلیل اثر آن بر گیرنده های N-متیل-D-آسپارتات (NMDAR) است. 

هدف

 ارزیابی اثرات قلبی-تنفسی ایجاد شده توسط کتامین در مقایسه با لیدوکایین در حین عمل جراحی (هر دو دارو به صورت اپی دورال تجویز شدند)، در سگ های ماده ای که تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان قرار گرفتند. 

روش کار

 سی و شش قلاده سگ از نژادهای مختلف، در یک کار آزمایی بالینی تصادفی، آینده نگر و کور مورد استفاده قرار گرفتند. دو گروه تشکیل داده شد: GKET (کتامین 3 میلی گرم/کیلوگرم، تعداد 18) و GLIDO (لیدوکایین 4 میلی گرم/کیلوگرم، تعداد 18). آسپرومازین وریدی (05/0 میلی گرم/کیلوگرم) قبل از القای بی هوشی به حیوان ها تجویز شد. بی هوشی با پروپوفول وریدی 5 میلی گرم/کیلوگرم القا شد. بی هوشی با ایزوفلوران در شرایط اکسیژن 100% نگهداری شد. در طول عمل جراحی هر 5 دقیقه، ضربان قلب (HR)، تعداد تنفس (RR)، درجه حرارت مری (°C)، درصد اشباع اکسیژن (SPO2)، دی اکسید کربن انتهای بازدمی (ETCO2) و میانگین فشار شریانی (MAP) مورد ثبت و بررسی قرار گرفتند. 

نتایج

 متغیرهای قلبی-تنفسی در طول بی هوشی در محدوده طبیعی بودند. ضربان قلب به طور معنی داری در دقایق 5 (12 ± 108 در مقابل 11 ± 95) و 10 (11 ± 110 در مقابل 11 ± 97) پس از شروع عمل جراحی، در گروه GKET در مقایسه با GLIDO بالاتر بود (به ترتیب P=0.03 و P=0.01). میانگین فشار شریانی در دقایق 20، 25 و 30 در گروه GKET (mmHg 23 ± 100، 35 ± 105 و 35 ± 103) در مقایسه با GLIDO (mmHg 7 ± 66، 10 ± 74 و 9 ± 67) بالاتر بود (به ترتیب P=0.01، P=0.004 و P=0.002). در گروه GKET هایپوترمی خفیف در دقایق 25 (°C3/1 ± 5/36) و 30 (°C4/1 ± 5/36) ثبت شد. نتیجه گیری: تجویز اپی دورال کتامین در مقایسه با لیدوکایین اپی دورال، ثبات همودینامیکی بهتری را فراهم می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
92 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141757 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.