بررسی میزان اعتماد مردم به خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

پیام:
چکیده:
مقدمه

موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعه روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. فقدان این عامل در سازمان ها به خصوص بیمارستان، به عنوان یکی از مهمترین سازمان های مدنی، ممکن است پیامد های غیر قابل جبرانی برای خدمت گیرندگان به دنبال داشته باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان اعتماد بیماران به خدمات بیمارستانی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام شد.

مواد و روش کار

این پژوهش مقطعی و کاربردی با رویکرد تحلیلی در سال 1397 در بیمارستان های شهر  زاهدان انجام شد. جامعه آماری کلیه مراجعان به 9 بیمارستان شهر زاهدان (دانشگاهی و غیر دانشگاهی) بود که تعداد 535 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه استاندارد اعتماد به خدمات بیمارستانی بود. داده ها به صورت دستی و با کمک نرم افزار SPSS-22  در فایل رایانه ای ثبت شد. جهت تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید.

یافته ها

جنسیت اکثر افراد مورد مطالعه زن بود. میانگین سنی 215 نفر بین 21 تا 40 سال و افراد بالای 60 سال 78 نفر بودند. میانگین (انحراف معیار)  نمره اعتماد بیماران به خدمات بیمارستانی (18/7) 56 و در سطح اعتماد پایین بود. بالاترین میانگین نمره مربوط به بعد اعتماد مردم به بیمارستان غیردانشگاهی (84/04) و کمترین اعتماد مربوط به بیمارستان غیر دانشگاهی (49/74) بود. بعدکیفیت خدمات با نمره 14/8 بالاترین نمره و بعد اعتماد به تخصص حرفه ای ارایه دهنده گان خدمت پایین ترین نمره را داشت.

نتیجه گیری

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان زاهدان اعتماد پایینی به خدمات این بیمارستان ها داشتند. این موضوع نیازمند مداخله های کافی جهت بررسی شناخت علل این مشکل است. بنابر این لازم است مدیران سطوح بالای سازمان جهت تحقق اهداف سازمانی از نظرات کارشناسان استفاده کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
243 -254
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141768 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.