بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

افزایش امید به زندگی برای کشورها و به تبع آن کاهش باروری یکی از عوامل اصلی سالمندی جوامع و کشورها است. روند سالمندی در کشورهای جهان رو به رشد است. این پدیده نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه، مساله ای است که توجه سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. تغییرات الگوی سنی جمعیت و حرکت به سمت سالمندی می تواند بر الگوی بیماری ها و خدمات سلامتی مورد نیاز جامعه تاثیر گذارد. هدف از این مطالعه بررسی هزینه های داروی سرپایی گروه سالمندان مراجعه کننده به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی و برآورد نرخ تغییرات آن در آینده بود

مواد و روش کار

این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی (توصیفی - تحلیلی) بود که به صورت مقطعی بر روی داده های مراجعات سرپایی سال 96 مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند، انجام شده است. داده ها پس از دریافت و پالایش مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی داده ها از نرم افزارهای SPSS جهت شناسایی شاخص های پراکندگی و تحلیل وضعیت ارتباط بین متغیرها استفاده شد.

یافته ها

بررسی یافته ها نشان داد که از کل 14،418،911 بیمار استفاده کننده از خدمات سرپایی، 6/5 درصد سالمند بودند. گروه سالمندان به طور متوسط 6/8 بار در طول سال برای دریافت خدمات سرپایی به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده بودند. نتایج مقایسه میانگین مراجعه به تفکیک گروه های سنی نشان داد، اختلاف معناداری بین گروه های سنی از نظر مراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی وجود داشته است. سالمندان بالای 85 سال نسبت به کودکان زیر 2 سال 48/1 درصد و سالمندان بین 65 تا 85 سال 78/3 درصد بیشتر از کودکان زیر 2 سال به پزشک مراجعه کرده اند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج مطالعه حاضر و مستندات ارایه شده می توان نتیجه گیری کرد که بخش قابل ملاحظه ای از بار اقتصادی و هزینه های نظام سلامت در حوزه تامین اجتماعی متعلق به گروه سالمندان است که در آینده نیز همچنان به روند افزایش خود ادامه خواهد داد. در این راستا لازم است ضمن تدارک خدمات لازم برای این گروه سنی، تلاش شود با رویکرد پیشگیرانه مراجعات و تقاضای خدمات این گروه مدیریت شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
267 -274
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141770 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.