شکاف کیفیت برنامه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در استان البرز سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

درک صحیح مدیریت از انتظارات مشتری برای دستیابی به خدماتی با کیفیت بهتر لازم است. هدف مطالعه بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده توسط مراکز مشاوره پیش از ازدواج، از دیدگاه داوطلبان ازدواج بود.

مواد و روش کار

در این مطالعه مقطعی، 679 نفر داوطلبان ازدواج مراجعه کننده به مراکزمشاوره پیش از ازدواج استان البرز در تابستان 1397 به روش تصادفی در مطالعه شرکت کردند. انتظارات و ادراکات آنان درباره خدمات آموزشی مراکز مشاوره با پرسشنامه سروکوال در پنج بعد تضمین، همدلی، پاسخگویی، اطمینان و ملموس قبل و بعد برگزاری کلاس ها سنجیده شد. از آزمون های ویلکاکسون، تی، تحلیل واریانس و همبستگی برای تجزیه تحلیل استفاده شد.

یافته ها

بین کیفیت آموزش مورد انتظار و آموزش ارایه شده شکاف کیفیت منفی وجود داشت. در چهار بعد از پنج بعد کیفیت خدمت شکاف کیفیت منفی وجود داشت. بیشترین اختلاف منفی مربوط به بعد همدلی وکمترین اختلاف کیفیت منفی مربوط به بعد اطمینان بود. تفاوت مشاهده شده در سه بعد همدلی، ملموس و تضمین معنادار بود. شکاف کیفیت با سن و تحصیلات زوجین داوطلبان ازدواج ارتباط داشت.

نتیجه گیری

به سیاستگذاران توصیه می شود برای ارتقای کیفیت کلاسهای آموزشی مشاوره پیش از ازدواج به ویژه در ابعاد همدلی، تضمین و ملموس برنامه ریزی و مداخله کنند و از این طریق گام موثری در جهت کاهش طلاق و افزایش رضایتمندی از ازدواج در استان البرز برداشته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -309
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141773 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.