ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به ماموریت جهاددانشگاهی در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور از طریق آموزشهای مهارتی و تکالیف قانونی این نهاد در برنامه ششم توسعه کشور در حوزه توسعه آموزش، هدف از انجام این پژوهش ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز آموزش جهاددانشگاهی به عنوان مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی بود.

مواد و روش کار

این پژوهش با رویکردی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. داده ها از طریق مصاحبه های  نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و در این راستا، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با 21 نفر از سیاست گذاران، اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی جهاددانشگاهی، مصاحبه به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شده و براساس این فرآیند، 485 کد باز، 104 مفهوم و 24 مقوله استخراج شد.

یافته ها

در الگوی نهایی مقوله ها در ذیل مولفه های اساسی نظریه داده بنیاد شامل مقوله محوری «ارایه الگوی توانمندسازی مدیران » با توجه به شرایط علی (سه مقوله)، شرایط زمینه ای (چهار مقوله)، شرایط میانجی (سه مقوله)، راهبردها (هفت مقوله) و پیامدها (شش مقوله) به دست آمد.

نتیجه گیری

توسعه آموزشهای مهارتی و حرفه ای توسط جهاددانشگاهی در سطح ملی و بین المللی به عنوان یک تکلیف قانونی، نیازمند توجه فزآینده و جدی تر برای فرآیند توانمندسازی مدیران مراکز مجری این آموزشها در این نهاد است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
319 -336
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141775 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.