بررسی همراهی درماتیت سبورئیک و سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینا همدان

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

درماتیت سبورییک یک بیماری مزمن التهابی پوست است. التهاب یکی از اجزای سندرم متابولیک است و بسیاری از سایتوکین های التهابی نقش مهمی را در این بیماری ایفا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی همراهی درماتیت سبورییک و سندرم متابولیک می باشد.

مواد و روش ها

 در این مطالعه مورد- شاهدی 39 بیمار مبتلا به درماتیت سبورییک مراجعه کننده به بیمارستان سینا همدان به عنوان گروه مورد و 39 فرد سالم (گروه کنترل) که از نظر سن و جنس همسان سازی شده بودند از نظر پارامترهای سندرم متابولیک مقایسه شدند. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و آزمو ن های آماری مورد نیاز آنالیز شدند.

یافته ها

سطح لیپوپروتیین با چگالی بالا (HDL)  در گروه مورد بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (در زنان P=0.046 و در مردانP=0.044). میانگین تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتیین با چگالی پایین (LDL) قندخون ناشتا، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و اندازه دورکمر در گروه مورد بالاتر از گروه کنترل بود که در این میان تنها تفاوت دوگروه از نظر فشارخون سیستولیک (P=0.001)  و دورکمر (در زنان P=0.035  و در مردان P =0.044) معنی دار بود. در گروه مورد 5/20% و درگروه کنترل 7/7% به سندرم متابولیک مبتلا بودند که ازنظرآماری معنی دار نبود (P=0.104)​​​​​.

نتیجه گیری

 معنی دارشدن تعدادی از پارامترهای سندرم متابولیک در مبتلایان به درماتیت سبورییک می تواند پیشنهاد دهنده غربالگری بیماران درماتیت سبورییک ازنظر سندرم متابولیک باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141806 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.