بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر دانش مراقبتی مراقبین بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان بعثت در سال 1398

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سوختگی یکی از مشکلات عمده سلامتی در دنیا است. آموزش خانواده محور می تواند سبب گردد تا خانواده دانش مراقبت از بیمار خود را بی افزایند. هدف از انجام مطالعه، تعیین تاثیر آموزش خانواده محور بر دانش مراقبتی مراقبین بیماران سوختگی می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه نیمه تجربی در سال 1398 روی 96 نفر از بیماران سوختگی بیمارستان بعثت همدان با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات دموگرافیک و سنجش دانش مراقبتی مراقبین بود. ابتدا گروه کنترل (48 نفر) در ابتدا و 5/1 ماه بعد پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. پس از تکمیل نمونه گیری از گروه کنترل، برنامه آموزش خانواده محور برای مراقبین در کنار بیمار برای گروه مداخله (48 نفر) طی چهار جلسه به اجرا درآمده و آنان نیز پرسشنامه ها را قبل و یک ونیم ماه پس از آموزش تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل، تی زوجی توسط نرم افزار 16 SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

مراقبین و بیماران ازنظر مشخصات دموگرافیک تفاوت آماری نداشتند (05/0p>). آزمون تی مستقل نشان داد میانگین نمره دانش مراقبتی مراقبین (13/0=p) و حیطه های آن (سازگاری، تغذیه، تحرک و فیزیوتراپی، مراقبت از زخم، استفاده از تجهیزات، ازسرگیری فعالیت جنسی، ارجاع مجدد) در دو گروه در ابتدا تفاوتی نداشته است (0/05>p)؛ لیکن پس از آموزش، میانگین دانش مراقبتی و تمام حیطه ها به جز حیطه ازسرگیری فعالیت جنسی در گروه مداخله، نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری پیدا نمود (0/05>p).

بحث و نتیجه گیری

آموزش مراقبت از بیمار به مراقبان بیماران سوختگی، منجر به افزایش دانش مراقبتی آنان می گردد؛ بنابراین اهمیت آموزش خانواده محور، باید بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
985 تا 994
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141908 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!