پاسخ‍های فیزیولوژیک سیاهدانه به کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه تحت رژیم های مختلف آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین پاسخ های فیزیولوژیک و عملکرد زیستی سیاهدانه (Nigella sativa L.) به کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژنه تحت رژیم های آبیاری مختلف در سال های 1395 و 1397 در منطقه یاسوج انجام شد. آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی در چهار سطح شامل رژیم های مختلف آبیاری (آبیاری کامل از مرحله سبز شدن تا بلوغ و قطع آبیاری از مراحل غنچه دهی، گلدهی و شروع تشکیل دانه تا بلوغ) و عامل فرعی شامل پنج سطح (بدون مصرف کود نیتروژنه، مصرف 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و نیتروکسین و نیتروکسین) بودند. نتایج نشان داد، کاربرد 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تحت شرایط آبیاری کامل و ترکیب 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و نیتروکسین تحت تمام رژیم های قطع آبیاری بیشترین میزان گلایسین بتایین، فعالیت پلی فنول اکسیداز و کاتالاز، کلروفیل کل و عملکرد زیستی را تولید کرد. قطع آبیاری از مرحله غنچه دهی و همچنین کاربرد 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار منجر به حداکثر مالوندی آلدهاید شد. ترکیب 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و نیتروکسین موجب حداکثر فعالیت پلی فنول اکسیداز، پرولین برگ و پروتئین محلول برگ شد. بطور کلی، کاربرد ترکیب 40 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و نیتروکسین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و تجمع اسمولیتهای سازگار را تحت شرایط قطع آبیاری افزایش داد و بنابراین موجب کاهش اثرهای منفی تنش خشکی بر تجمع وزن خشک کل سیاهدانه گردید.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1023 تا 1037
لینک کوتاه:
magiran.com/p2142059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!