معلم زبان و شرایط متفاوت زبان آموزان

پیام:
چکیده:

در مقاله پیشین به بررسی سه دغدغه معلمان زبان پرداختیم و از تعریف زبان، یاددهی و یادگیری سخن گفتیم. برای ورود به بخشهای عملی تدریس و انتخاب روش و متد موثر آموزش، معلم یا مدرس زبان با شرایطی متفاوت، به لحاظ زبانآموزان و محیط آموزشی، مواجه میشود. هر چند ممکن است همگان روشی را به سبب کاربرد موفق و تاثیر خوبی که در آموزش زبان داشته است روش های دیگر ترجیح دهند، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که هر موقعیت آموزشی دارای متغیرهایی است که میبایست در روند آموزش مورد توجه قرار بگیرد. بهعنوان مثال، تدریس به گروه سنی کودکان یا بزرگساالن، تدریس در شرایطی که زبانآموزان زبان را برای هدفی خاص میآموزند و تدریس به زبانآموزانی که در شرایط زبانی و فرهنگی کامال ویژهای هستند. در هر یک از این موارد معلم زبان ملزم به انتخاب متدولوژی و روش هایی منطبق با این متغیرهاست. در این مقاله میکوشیم با معرفی متغیرها و شرایط متفاوت زبانآموزان، مدرسان زبان را در انتخاب آگاهانه روش آموزشی مناسب یاری نماییم. محقق بزرگ فرانسوی کورتیون)11 :2003)سه متغیر مهم در 1 و ویژگیهای آموزش زبان را اینگونه معرفی میکند: 1 .ماهیت 2 یادگیری زبان خارجی 3 .ارتباط بین زبانآموزان 2 .اهداف زبان مادری و زبان خارجی. در این مقاله این سه وجه را بهطور دقیق مورد بررسی قرار میدهیم. الزم به ذکر است که هر یک از متغیرهای یاد شده خود شامل زیر مجموعه هایی متفاوت است.

زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2142631 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!