اثر نانو اکسید آهن بر رشد، فیزیولوژی و کالزایی فلفل در شیشه

پیام:
چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانواکسید آهن (Fe2O3) بر رشد، فیزیولوژی و کالزایی گیاه فلفل بر پایه طرح کاملا تصادفی در شرایط درون شیشه ای انجام شد. دانه رست ها در محیط کشت MS حاوی غلظت های 0، 1، 10 و 20 mgl-1  نانواکسید آهن کشت شدند. همچنین، اثر غلظت های مختلف نانوآهن برروی تشکیل کالوس در 2 شرایط مختلف هورمونی شامل0.5 mgl-1 2,4D+0.5 mgl-1 BAP و0.5 mgl-1 BAP+1 mgl-1 Kin بررسی شد. نتایج نشان داد به کارگیری نانوآهن موجب افزایش معنی دار بیومس در اندام های ریشه، ساقه و برگ گیاه شد. به علاوه، نانوآهن موجب افزایش غلظت رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیلa، کلروفیلb و کارتنوییدها) شد. تاثیر نانو اکسید آهن بر کالزایی بسته به نوع هورمون های به کارگرفته شده متفاوت بود. غلظت های مختلف نانو اکسیدآهن برروی کالزایی تحت تیمار هورمونی 2,4-D و BAP، اثر تحریکی داشت. درحالی که، حضور نانو آهن در محیط کشت حاوی هورمون های 2,4-D و کاینتین، اثر معنی داری روی القای کالوس نداشت. نتایج این تحقیق دلالت بر این مسیله دارد که  بکارگیری نانواکسید آهن در غلظت های مناسب می تواند موجب افزایش راندمان تولید گیاهان به ویژه در شرایط درون شیشه شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -227
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143139 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.