تعیین تغییرات مکانی، زمانی و ساختار جمعیتی زئوپلانکتون های دریاچه سد بوکان با استفاده از زمین آمار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

تحقیق حاضر باهدف بررسی تغییرات مکانی و زمانی جمعیت زیوپلانکتون های دریاچه سد بوکان و تهیه نقشه این تغییرات به منظور بهره برداری های کشاورزی و شیلاتی انجام گرفت.

روش بررسی

نمونه برداری از آب دریاچه سد در هشت ایستگاه از ابتدای سال 1394 تا پایان آن و با تناوب ماهیانه انجام گرفت. پس از پالایه نمونه ها با مش 55 میکرون، عصاره ها با فرمالین 4 درصد تثبیت و با میکروسکوپ اینورت شمارش گردید. برای بررسی تغییرات مکانی زیوپلانکتون ها و برآورد آن در نقاط نمونه برداری نشده دریاچه سد، از روش میان یابی زمین آماری در محیط GIS و نرم افزار GS+ استفاده شد.به منظور ارزیابی، مقایسه و انتخاب روش میان یابی مناسب از روش ارزیابی متقابل استفاده گردید.

یافته ها

 نتیجه برازش یک مدل کروی بر نیم تغییرنمای تجربی تعداد زیوپلانکتون ها در زمستان نشان می دهد شعاع تاثیر این نیم تغییر نما معادل 7280 متر است. ضریب همبستگی برای مدل برازش داده شده برابر 995/0 محاسبه شده است. با مقایسه نتایج مقایسه این روش ها، روش کریگینک با داشتن خطای 42/53-=MAE به عنوان مدل مناسب برآورد منطقه‎ای تراکم زیوپلانکتون ها انتخاب و نقشه های پراکنش آن ها در محیط GIS تهیه گردید.

نتیجه گیری

 بیش ترین تراکم جمعیت زیوپلانکتون ها در فصل تابستان و کم ترین آن در فصل بهار دیده شد. مقادیر بیشینه زیوپلانکتون در ابتدای سد است که تا انتهای دریاچه سد به شکل منظم کاهش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143481 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!