ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان

پیام:
چکیده:
مقدمه

کمبود دانشدر مورد سلامت دهان زنان باردار می تواند بر روی سلامت مادر و کودک اثر بگذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی سواد سلامت دهان و دندان مادران باردار در شهرهای جنوب استان کرمان انجام شد.

روش کار

این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی در سال 1397 بر روی 164 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های جنوب استان کرمان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک (سن، تحصیلات، تعداد فرزند، تعداد بارداری، وضعیت اقتصادی) و پرسشنامه استاندارد سواد سلامت دهان و دندان (شامل 17 سوال در چهار حیطه شنیداری، درک مطلب، توانایی خواندن و تصمیم گیری) و ارزیابی رفتار بهداشتی وخوداظهاری در مورد وضعیت سلامت دهان و دندان و DMFT بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های آماری کای دو و ANOVA انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در این مطالعه 63 نفر (4/43%) افراد بارداری اول و بیشتر افراد 55 نفر (7/33%) دیپلم بودند. 121 نفر (8/73%) قبل از تصمیم به بارداری به دندان پزشک مراجعه نداشتند. بیشترین منبع کسب اطلاعات بهداشت دهان و دندان، دندان پزشکان بودند. سواد سلامت دهان و دندان در 122 نفر (4/74%) افراد ناکافی بود. بین سطح سواد سلامت دهان و دندان با میزان تحصیلات (009/0=p) و استفاده از خمیردندان (005/0=p) و مسواک زدن (001/0=p) ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد.

نتیجه گیری

سواد سلامت دهان و دندان در زنان باردار ناکافی است. مشاوره های دندان پزشکی قبل از تصمیم به بارداری و آموزش در این مورد توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143667 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.