تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلالات خواب، یکی از شایع ترین مشکلات زنان یایسه است که می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر رایحه مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یایسه انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1398 بر روی 60 زن یایسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 30 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 3 شب متوالی در یک هفته، به مدت یک ماه 2 قطره از اسانس مریم گلی را که در یک قطره چکان وجود داشت را بر روی یک گلوله پنبه ای به صورت آویز گردنی که از قبل آماده شده، چکانده و قبل از خواب مورد استشمام قرار داده و بعد از بیدار شدن از خواب آن را از گردن خارج می کردند. گروه کنترل نیز از دارونما به روش مشابه استفاده کردند. قبل و بعد از مداخله پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ توسط هر دو گروه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های کای دو، کولموگروف اسمیرنوف، تی مستقل، ویلکاکسون و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

میانگین نمره کلی کیفیت خواب قبل از مداخله در دو گروه یکسان بود (191/0=p)، اما پس از مداخله، میانگین نمره کلی کیفیت خواب در گروه رایحه درمانی 57/1±3 بود که در مقایسه با گروه کنترل (33/1±13/7)، کاهش معنی داری یافت (001/0>p) و رایحه درمانی به بهبود کیفیت خواب گروه مداخله منجر شد.

نتیجه گیری

رایحه درمانی با اسانس مریم گلی در بهبود کیفیت خواب زنان یایسه تاثیر بسزایی دارد، لذا با توجه به وجود اختلال خواب در زنان یایسه، پیشنهاد می شود این روش به عنوان یک روش مفید در بهبود کیفیت خواب زنان یایسه و ارتقای سلامت آنها استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143668 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.