تاثیر محافظت کنندگی مکمل های تغذیه ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک

پیام:
چکیده:
این مطالعه به منظور بهبود پاسخ های فیزیولوژیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت تنش مزمن آمونیاک، به عنوان یک عامل بازدارنده در سیستم های بازگردشی آب پرورش ماهی، با استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی انجام شد. 150 قطعه ماهی (میانگین وزن اولیه 84/0±40/8 گرم) در 5 تیمار آزمایشی و هر یک با سه تکرار به مدت 60 روز مورد بررسی قرارگرفتند. تیمارها شامل ماهیان تغذیه شده با جیره پایه و بدون تنش آمونیاک (C-)، با جیره پایه همراه با تنش آمونیاک (C+)،  با جیره دارای مکمل ویتامین E و تحت تنش آمونیاک (E)، با جیره دارای مکمل نانوسلنیوم و تحت تنش آمونیاک (Se) و ماهیان با جیره دارای مکمل ویتامین E همراه نانوسلنیوم تحت تنش آمونیاک (E+Se) بود. بعد از 30 روز تغذیه با مکمل ها، ماهیان در معرض آمونیاک (NH4OH: 2/0 میلی گرم در لیتر) به مدت 30 روز قرارگرفتند و شاخص های رشد و خون در روزهای 44 و 60 آزمایش مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد تغذیه ماهیان با E+Se باعث افزایش شاخص های رشد و کاهش آمونیاک پلاسما در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی شد. ماهیان تغذیه شده با مکمل های E+Se دارای بیشترین تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت بودند در حالی که تعداد گلبول های سفید نسبت به تیمار C- تفاوت معنی دار نداشت. این نتایج اثرات هم افزایی افزودن مکمل های E+Se را در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان نشان داد که می تواند خسارات ناشی از آلودگی های آمونیاکی را جبران کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.