مقایسه توزیع بارش در تیپ های جنگلی بلوط، اوجا و انجیلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در بوم ‏سازگان‏های جنگلی، ویژگی‏ های پوشش گیاهی همراه با متغیرهای اقلیمی تاثیر زیادی بر توزیع اجزای بارش و چرخه آب می‏گذارد. از طرفی، چرخه آب کارکرد بسیار زیادی در روابط بین خاک، پوشش گیاهی و محیط در سطوح مختلف به عهده دارد. این چرخه یکی از پدیده ‏های مهم اکولوژیکی در جامعه‏ های‏ زیستی به خصوص در بوم‏سازگان جنگلی است. پژوهش حاضر با هدف اندازه‏ گیری مقادیر بارش، هدررفت ‏ربایشی، میان‏گذر، ساقاب در توده ‏های بلوط، اوجا و انجیلی در محل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس شهرستان نور به ‏عنوان نمایندگان توده ‏های جنگل‏های هیرکانی کشور انجام شده است. اندازه ‏گیری اجزای بارش توسط 23 ظرف جمع ‏آوری کننده طی دوره یک ساله از تاریخ 15/08/1397 تا 15/08/1398 با ثبت 34 رگبار انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان ساقاب به ‏‏ترتیب در تیپ‏های بلوط، انجیلی و اوجا با مقدار 97/0، 56/0 و 34/0 درصد بود. بین ساقاب و بارندگی کل یک رابطه افزاینده و قوی در تیپ انجیلی (70/0=R2) به ‏دست آمد. بیشترین میزان هدررفت ربایشی به‏ ترتیب در گونه‏ های بلوط، اوجا و انجیلی با مقدار 19، 17 و 8 درصد بوده است. تحلیل رگرسیون بین میزان بارندگی کل و میانگین هدررفت ‏ربایشی در گونه بلوط (61/0=R2) در اوجا (62/0=R2) و در گونه انجیلی (46/0=R2) مشاهده شد. نتیجه آزمون ANOVA نیز موید نبود اختلاف معنا‏دار بین هدررفت‏ ربایشی (790/0=P) و میان‏گذر (894/0=P) بین سه تیپ مطالعاتی بوده است. در حالی ‏که اختلاف بین میزان رطوبت موجود در لاش‏برگ‏های بلوط نسبت به دو تیپ اوجا و انجیلی (015/0=P) و همچنین، بین مقادیر ساقاب تیپ‏های بلوط و اوجا (009/0=P) معنادار بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
383 تا 396
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144265 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!