ارزیابی شاخص های کمی ماهواره ای در تعیین سطح پهنه های آبی با استفاده از سنجنده های ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب زریبار استان کردستان)

پیام:
چکیده:

بررسی آب‏های سطحی و تعیین گسترش مکانی آنها اهمیت زیادی برای درک چرخه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب دارد. در حال حاضر، سنجش از دور به رویکردی متداول در پایش منابع آب سطحی تبدیل شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین بهترین شاخص ماهواره‏ای برای استخراج مساحت تالاب زریبار با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای Landsat5,7,8 است. مساحت تالاب با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال بین سال های 1385 تا 1395 محاسبه و این روش به عنوان روش مبنا در تعیین بهترین شاخص در نظر گرفته شده است. شاخص‏های NDVI، NDWI، MNDWI، SWI، AWEI و WRI به عنوان متداول ترین شاخص‏ها در تعیین پهنه های آبی مقایسه شده اند که مقادیر هریک از شاخص‏ها در تصاویر گرفته شده محاسبه شده و مقادیر آستانه شاخص‏ها در هر تصویر تعیین و در نهایت، با استفاده از روش مبنا صحت سنجی شده است. در این میان، شاخص‏های MNDWI و AWEI و SWI در مقایسه با روش مبنا با مقادیر همبستگی به ترتیب معادل 76/0، 76/0 و 74/0 و RMSE به ترتیب برای هر شاخص معادل 80/108، 30/111 و 80/113 هکتار و همچنین مقادیر خطای MAE معادل 63/84، 28/94 و 30/87 هکتار، بهترین شاخص‏ها در تعیین مساحت تالاب هستند. استفاده از شاخص‏های تعیین شده با توجه به سهولت و سرعت انجام محاسبات، امکان ایجاد سری زمانی تغییرات مساحت تالاب به منظور مدیریت بهینه این پهنه آبی را فراهم می آورد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
539 -550
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.