مطالعه اثر فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر ویژگیهای میکروبی و ارگانولپتیکی فیله مرغ تحت شرایط یخچالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گوشت مرغ در صورت نگهداری بیش از 3 روز در شرایط یخچالی در معرض فساد قرار میگیرد. در این مطالعه از پوشش پروتیینی ژلاتین به همراه اسانس زیره سبز جهت تعویق فساد تحت شرایط یخچالی استفاده شد. بدین منظوراز4 عدد مرغ کشتار روز 24 نمونه فیله مرغ 70 گرمی تهیه شد. نمونه ها در گروه تیمار بین فیلم های ژلاتین 4% آغشته به سه غلظت اسانس زیره سبز (0.3،0.6،0.9) درصد و در گروه کنترل بین فیلمهای ژلاتین 4 % تحت شرایط یخچالی قرار داده شدند. باکتری‏های هوازی، باکتری های سایکروفیل، آنترباکتریاسه ، سودوموناس و باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، کشت و شمارش و همچنین ویژگیهای ارگانولپتیک در طی روزهای، 0، 2، 4، 7 و 12 در این گروه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس زیره سبز (خصوصا با غلظت های 0.6 و 0.9) درصد، تعداد باکتری های انترو باکتریاسه، سودوموناس، سرمادوست، اسید لاکتیک ، کپک و مخمر و تعداد کل باکتریها کاهش یافته بود. در ارزیابی حسی رنگ و بوی مرغ، عدم مقبولیت از روز هفتم به بعد مشهود بود. بهترین حالت فیلم ژلاتین 4% (با توجه به بو و مزه اسانس زیره سبز) در غلظت 0.6 در صد اسانس زیره سبز و جهت نگهداری 7 روزه در شرایط یخچالی توصیه میشود.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144402 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.