سالمونلوز در گله های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه های سالمونلا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از آنتی بیوتیک ها در حیواناتی که برای مصارف انسانی پرورش داده می شوند سبب ظهور باکتری های زیونوز مقاوم به آنتی بیوتیک ها همچون سالمونلاهای مقاوم و انتقال آنها به انسان از طریق زنجیره غذایی می شود. این مطالعه در استان گلستان به منظور بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گله های گوشتی به عنوان یکی از منابع مهم غذایی انسان و ارزیابی میزان مقاومت دارویی جدایه ها انجام شده است. در تحقیق کنونی از 52 فارم گوشتی (مشتمل بر 85 سالن گوشتی) در سنین مختلف نمونه برداری انجام شد و 510 نمونه مدفوع تجمیع شده بدست آمد. نمونه ها به منظور جداسازی سالمونلا به روش استاندارد کشت داده شدند. سپس با کمک آنتی سرم های پلی والان و مونووالان سروگروپ هر جدایه سالمونلا تعیین شد و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها با روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. از مجموع 510 نمونه، چهارده جدایه سالمونلا بدست آمد (% 74/2) و میزان شیوع سالمونلا بر اساس 85 سالن، %47/16 بود. سه جدایه گروه  D و 9 جدایه گروه C شناسایی شدند و دو جدایه به هیچ کدام یک از گروه های سرمی A تا D تعلق نداشتند. در مجموع 13 الگوی مقاومت یافت شد. صد در صد جدایه های مورد بررسی نسبت به دو آنتی بیوتیک سفیکسیم و سفتی راکسون حساس و در مقابل نالیدیکسیک اسید، فلومکویین، کلرتتراسایکلین، تایلوزین، اریترومایسین و داکسی سایکلین مقاوم بودند. مقاومت چندگانه در برابر حداقل چهار ترکیب ضدمیکروبی در تمامی جدایه های سالمونلا مشاهده شد. بیشترین میزان مقاومت در مقابل ترکیبات ضدمیکروبی پرمصرف در صنعت طیور مشاهده شد که کاملا با پیش فرض مصرف بی رویه داروهای ضدمیکروبی در گله ها و ایجاد باکتری های بیماریزای مقاوم همخوانی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144404 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.