بررسی ارتباط کیفیت خواب و استرس شغلی پرستاران در شیفت های مختلف کاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

خواب و استراحت در زندگی انسان بسیار مهم است. اختلال در خواب نه تنها سبب بروز مشکلات بهداشتی پرستاران می گردد بلکه منجر به کاهش عملکرد و افزایش بروز خطاهای دارویی شده که خود میتواند ایمنی بیمار را به خطر اندازد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر بر مولفه های مختلف خواب پرستاران می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی مقطعی 139 پرستار دارای معیار ورود به مطالعه از بخش های مختلف بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در مطالعه شرکت داده شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های مشخصات جمعیت شناختی، استرس شغلی تافت گری و اندرسون و کیفیت خواب پیتزبرگ انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS V.18 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، T-Test و ANOVA تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

میانگین نمره کل کیفیت خواب پرستاران 02/3 ± 04/7  بود. از میان عوامل حرفه ای، آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین میانگین نمره کل کیفیت خواب و استرس شغلی نشان داد (036/ p=176/,R=0). در میان متغیرهای جمعیت شناختی تنها مصرف چای با کیفیت خواب پرستاران رابطه معنی داری داشت (043/0=P). بالاترین میانگین نمره به مولفه طول مدت خواب مفید (11/1± 47/1) و پایین ترین به مولفه میزان داروی خواب آور مصرفی با (834/0± 42/0) اختصاص یافت.

نتیجه گیری

اکثریت پرستاران بویژه شیفت کاری صبح کیفیت خواب نامطلوبی را عنوان نمودند. از این رو تعمهیدات لازم از جمله مدیریت استرس باید لحاظ گردد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144444 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.