تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده

پیام:
چکیده:
اهداف

با وجود پیشرفت جوامع در عصر حاضر، هنوز هم نابرابری طبقاتی و فقر به عنوان چالش اصلی زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر تبیین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده بود.

ابزار و روش ها

در این پژوهش توصیفی-همبستگی تعداد 180 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 99-1398 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی (ILST)، سلامت عمومی (GHQ-28) و وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده (SES) استفاده شد. داده های پژوهش نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش گام به گام در نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته ها

بین میزان درآمد و سطح تحصیلات با سبک زندگی اسلامی رابطه منفی و معنادار (0/01<P) و بین نوع شغل خانواده با سبک زندگی اسلامی دانشجویان نیز رابطه منفی و معنا دار وجود داشت (0/05<P)؛ اما بین میزان تراکم خانواده و سبک زندگی اسلامی رابطه معناداری مشاهده نشد (0/05>P). از سوی دیگر، بین میزان درآمد، سطح تحصیلات و نوع شغل خانواده با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معنادار وجود داشت (0/01<P)؛ اما بین تراکم خانواده و سلامت روان دانشجویان رابطه منفی معنادار مشاهده گردید (0/05<P). همچنین از بین ابعاد وضعیت اقتصادی خانواده، میزان درآمد قادر به پیش بینی سبک زندگی اسلامی بود و میزان درآمد و نوع شغل نیز قادر به پیش بینی سلامت روان دانشجویان بودند (0/0001<P).

نتیجه گیری

میزان درآمد و نوع شغل می توانند سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانشجویان را پیش بینی نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144668 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.