ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تاثیر هوازدگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
چرخه های انجماد-ذوب یک هوازدگی طبیعی جدی برای پروژه های مهندسی سنگ و سازه های ساخته شده بر روی سنگ ها در مناطق کوهستانی می باشد. لذا ارزیابی کاهش پارامترهای ژیومکانیکی سنگ در اثر چرخه های انجماد-ذوب در این مناطق بسیار حیاتی است. در این تحقیق سرعت موج برشی و چگالی خشک نمونه های سنگ شیست بکر و هوازده (چرخه های انجماد-ذوب 7، 15، 40 و 75) دیواره معدن انگوران اندازه گیری شده است. در هر چرخه هوازدگی 5 نمونه مورد آزمایش قرارگرفته و محاسبات بر مبنای میانگین آن ها صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد چرخه های هوازدگی، مقدار سرعت موج برشی و چگالی خشک نمونه ها به صورت نمایی کاهش می یابد بطوریکه چرخه های اولیه انجماد-ذوب تاثیر کمتری بر روی خواص سنگ داشته است. با برازش نتایج، روابطی تجربی جهت محاسبه سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست به ازای چرخه های مختلف انجماد-ذوب در این تحقیق استخراج و پیشنهاد شده است. همچنین، بافت نمونه ها در حالت بکر و پس از 75 چرخه انجماد-ذوب به وسیله میکروسکوپ الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعه میکروسکوپی نشان دهنده متراکم بودن بافت نمونه ها در حالت بکر می باشد. همچنین پس از اعمال 75 چرخه انجماد-ذوب، فاصله بین ناپیوستگی ها افزایش یافته و ترک های جدیدی در بدنه نمونه ها ایجاد شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144713 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!