ارزیابی میزان دسترسی، دانش و استفاده دانشجویان دندانپزشکی از فناوری اطلاعات در دندانپزشکی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

فناوری اطلاعات کمک بزرگی در حرفه دندانپزشکی و فرایندهای آموزشی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی میزان دسترسی، دانش و استفاده دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان از فناوری اطلاعات انجام گردید.

مواد  و روش ها

مطالعه مقطعی حاضر با روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایایی، در بین 150 نفر از دانشجویان دندانپزشکی در کلیه سنوات تحصیلی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل  داده ها از آزمون های من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته ها

 از بین دانشجویان %58/9 زن بودند.و 1/41 درصد مرد بودند. تنها %3/1 دسترسی به کامپیوتر نداشتند و %4 ایمیل شخصی نداشتند. اکثریت دانشجویان دسترسی خود به کامپیوتر (%67/1) و اینترنت (%70) را خوب ارزیابی کردند. میانگین نمره دانش فناوری اطلاعات دانشجویان (1/7±11) با دامنه 14-7 بود؛ البته عمده افراد با سایت مرجع دندانپزشکی برای معرفی به افراد عام (%78/6) و سایت تخصصی رشته خود (%72/6) آشنایی نداشتند. در زمینه کاربرد عمومی، اکثر دانشجویان هر روز از شبکه های اجتماعی (%87/8) استفاده می کردند اما تنها %10/3 ایمیل خود را مرتب چک می کردند. در زمینه کاربرد حرفه ای، میزان استفاده روزانه از سایتهای تخصصی (%3/11) یا دانلود فایلها و فیلمهای آموزشی علمی (%12/7) بسیار پایین بود. هرچه دانش و کاربرد عمومی فناوری اطلاعات افراد بالاتر بود کاربرد حرفه ای بالاتری را نشان دادند (0/05>P).

نتیجه گیری

 دسترسی دانشجویان به ابزارهای فناوری اطلاعات خوب بود اما عمدتا کاربرد حرفه ای پایینی داشتند. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در دندانپزشکی، لزوم آشنایی بیشتر دانشجویان با این علم و کاربرد حرفه ای آن احساس می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
116 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145296 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.