بررسی رفتارهای مرتبط با سلامت دهان وموانع استفاده از خدمات دندانپزشکی در افراد با سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری در سال 1397

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی و موانع استفاده از خدمات دندانپزشکی  درافراد با سابقه وابستگی به مواد مراجعه کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد شهرستان ساری بود

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مطالعات مقطعی بود و حجم نمونه 120نفر دارای سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری بودند. جمع اوری داده های مورد نیازبا استفاده از پرسشنامه استاندارد مربوط به اطلاعات دموگرافیک و مصاحبه ای بر اساس پرسشنامه در مورد تاریخچه اعتیاد افراد، رفتارهای مرتبط با سلامت دهان، میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی و موانعی که در این زمینه احساس می نماید، انجام شد. جهت بررسی از نرم  افزار SPSS  ویرایش 16 و آزمون Chi- square test  استفاده شد. (0/05>P)

یافته ها

دراین مطالعه «اولویت اندک مراقبت های دندانپزشکی» شایعترین مانع استفاده از خدمات دندانپزشکی در 89/2 درصد از افراد و سپس «عدم توانایی در پرداخت هزینه های دندانپزشکی» در68/3درصد ودرحدود نیمی از افراد «درد حین درمان و ترس از دندانپزشک» به عنوان یک مانع مهم در دریافت خدمات دندانپزشکی اشاره شد. «دسترسی نامناسب به خدمات دندانپزشکی» توسط بیش از یک چهارم افراد وابسته به مواد اشاره شده بود. همچنین رعایت رفتارهای بهداشت دهان در این افراد ضعیف گزارش شد. 52 درصد افراد هیچوقت یا بندرت از مسواک  و 90درصد افراد هیچ وقت یا بندرت از نخ دندان  استفاده می کردند.82 درصد بیش از دوبار در روز مواد قندی استفاده می کردند و اخرین مراجعه به دندانپرشک  68 درصد افراد بیش از یک سال پیش بود.

نتیجه گیری

با توجه به وضعیت نامناسب رفتارهای مرتبط  با سلامت دهان و علل مراجعه کم افراد با سابقه اعتیاد به مواد مخدر به دندانپزشک ، انجام اقدامات مناسب آموزشی، پیشگیری و درمانی در راستای ارتقاء سلامت دهان و بالا رفتن کیفیت زندگی در افراد تحت درمان اعتیاد ضروری به نظر می رسد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
146 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145299 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.