ارزیابی کیفی آب زیرزمینی آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان ساری)

پیام:
چکیده:

یکی از عوامل مهم در پایداری توسعه یک منطقه، فراهم بودن منابع آب کافی و مناسب برای مصارف مختلف می باشد که علاوه بر کمیت، می بایست از نقطه نظر کیفی نیز جهت بهره برداری مناسب باشد. منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع مطمین جهت تامین آب بوده که با توجه به افزایش برداشت در سالهای اخیر دچار بحران های کیفی شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی ساری-نکا و پهنه بندی این منطقه جهت بهره برداری از نظر کشاورزی می باشد. در این تحقیق 65 نمونه آب چاه کشاورزی در این محدوده در سال آبی 93-1392 مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. نمونه ها از نظر پارامترهای موثر در کشاورزی شامل کلر (Cl)، هدایت الکتریکی (EC)، خاصیت اسیدی و قلیایی (PH)، مانده کربنات سدیم (RSC) بررسی شدند. در نهایت وضعیت کیفیت آب با استفاده از شاخص ویلکوکس ارزیابی و نقشه پهنه بندی کیفی محدوه مورد نظر ارایه شد. نتایج نشان داد بیش از 90% نمونه های آزمایش کیفیت آب چاه های مورد استفاده از نظر مصرف برای کشاورزی در کلاس C3-S2 و C3-S1قرار دارند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145533 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.