بررسی کارایی هیدروکسید لایه ای منیزیم-آلومینیوم سنتز شده جهت حذف یون کلرید از پساب سرب و روی انگوران زنجان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آنیون های خورنده در پساب های صنعتی می توانند مشکلات عدیده ای را به لحاظ محیط زیستی و اقتصادی به همراه داشته باشند. در این مطالعه هیدروکسید لایه ای منیزیم و آلومینیوم با بار اضافی مثبت سنتز شد و جهت جذب یون های کلرید از پساب سرب و روی انگوران زنجان مورداستفاده قرار گرفت.

مواد و روش ها

جهت سنتز، نیترات منیزیم (Magnesium Nitrate) و نیترات آلومینیوم (Aluminum Nitrate) با نسبت مولی4 مخلوط شدند. ماده بلورین سنتز شده با آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی به همراه طیف سنجی پراش انرژی، طیف سنجی مادون قرمز و اندازه گیری پتانسیل زتا سطح جاذب موردبررسی قرار گرفت.

یافته ها

نتایج پراش اشعه ایکس ساختار لایه ای هیدروکسید منیزیم-آلومینیوم را تایید کرد که  قبل و بعد از جذب تفاوت چندانی به لحاظ ساختار بلورین ایجاد نشده و تنها فاصله بین لایه ها تغییر پیداکرده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی متراکم شدن جاذب بعد از جذب یون کلرید را نشان داد و همچنین طیف سنجی پراش انرژی وجود یون های کلرید و ترسیب یون کلسیم بعد از جذب را تایید نمود. اندازه گیری زتا پتانسیل، بار مثبت سطح جاذب را تایید کرد. یافته های حاصل از جذب نشان دادند که با توجه به اینکه جذب از طریق برقراری برهمکنش میان بار مثبت اضافی در لایه های جاذب و آنیون موجود صورت می گیرد میزان جذب و حذف یون کلرید از پساب به وجود این بار اضافی بستگی دارد. مطالعات ایزوترم جذب تطابق داده های تجربی با مدل لانگمویر را نشان داد که نشان دهنده وجود برهمکنش میان جاذب و جذب شونده است و حداکثر ظرفیت جذب برای نسبت Mg/Al برابر با 4 در دمای C°60 mg/g 8/153 تعیین شد. مرحله تعیین کننده سرعت مرحله برقراری برهمکنش میان یون های کلرید و هیدروکسید لایه ای آلومینیوم-منیزیم تعیین شد. نتایج نشان دادند با افزایش میزان جاذب از 5/1 تا 5/4 گرم میزان جذب افزایش می یابد و زمان تعادل از 90 دقیقه در 5/1 گرم جاذب به 4 ساعت در  5/4 گرم افزایش می یابد. درنهایت مطالعات ترمودینامیکی خود به خودی بودن فرایند جذب و قوی تر شدن برهمکنش میان جاذب و جذب شونده با افزایش دما را نشان داد.

 نتیجه گیری

حذف یون کلرید از طریق تثبیت آن در لایه های هیدروکسید آلومینیوم-منیزیم می تواند راهکار خوبی جهت کاهش یون کلرید از پساب صنعتی سرب و روی زنجان باشد زیرا که کلرید هیدروکسید آلومینیوم-منیزیم به دست آمده نسبت به یون کلر اضافی نفوذناپذیر بوده و می تواند به عنوان ملات ساختمانی در سازه های دریایی به خوبی استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
338 -355
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145626 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.