بررسی ارتباط تعهد و جهت گیری مذهبی برکیفیت مراقبت پرستاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از مشاغل کلیدی و مهم در محیط های بهداشتی درمانی پرستاری است که نقش عمده ای در ایجاد سلامت و رضایتمندی بیماران دارد. بهبود ساختار پیچیده ارزش ها، عقاید و نگرش های معنوی پرستاران در تعامل با کیفیت خدماتی که از سوی آنان ارایه می شود همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تعهد و جهت گیری مذهبی بر کیفیت مراقبت های پرستاری انجام شده است.

روش بررسی

این پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران زن شاغل در بیمارستان حضرت معصومه(س) شهر قم، به تعداد 220 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 136 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها، با استفاده از پرسشنامه های تعهد مذهبی ورتینگتون (RCI-10)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (ROS) و پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری کیوآلپاک (QUALPAC) جمع آوری شد. داده ها با روش های همبستگی و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد جهت گیری مذهبی بر کیفیت مراقبت های پرستاری معنادار است (R=0/65, P<0/001) و به صورت مشترک 62/0 درصد واریانس متغیر کیفیت مراقبت های پرستاری را تبیین می کند. همچنین ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد تعهد مذهبی بر کیفیت مراقبت های پرستاری معنادار است (R=0/93 , P<0/001) و به صورت مشترک 87/0 درصد واریانس متغیر کیفیت مراقبت های پرستاری را تبیین می کند. به علاوه تعهد مذهبی میان فردی و درون فردی و جهت گیری مذهبی درونی با کیفیت مراقبت پرستاری ارتباط مثبت و معناداری دارند (P<0/001)، اما جهت گیری مذهبی بیرونی با کیفیت مراقبت پرستاری ارتباط معناداری ندارد (P=0/083).

نتیجه گیری

نتایج حاصله می تواند مبین این واقعیت باشد که باورهای مذهبی درون سازی شده در پرستاران به واسطه ی افزایش قدرت معنوی باعث افزایش تعهد و کیفیت کاری در آنان می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
607 -615
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145668 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.