تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم بر اساس مقوله های ویلیام رومی و به روش آنتروپی شانون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم براساس مقوله های ویلیام رومی می باشد. نوع پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا با به کارگیری روش آنتروپی شانون است. جامعه آماری پژوهش، کتاب شیمی پایه دهم چاپ 1398 است که در مجموع 54 صفحه به طور تصادفی از فصل ها برای تحلیل متن، تصویرها و سوالات انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا فراوانی مقوله های فعال، غیرفعال و خنثی بر اساس الگوی ویلیام رومی محاسبه شده و سپس براساس روش آنتروپی شانون داده ها بهنجار شده و در ادامه باراطلاعاتی و ضریب اهمیت مقوله ها محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در تحلیل متن کتاب مقوله ی غیرفعال بیشترین ضریب اهمیت (142/0) و مقوله ی خنثی کم ترین ضریب اهمیت (070/0) را دارد. در تحلیل تصویرها مقوله های غیرفعال و فعال به طورتقریب درصد ضریب اهمیت یکسانی داشته و فقط مقوله ی غیر فعال دو درصد بیشتر از مقوله ی فعال بود. در تحلیل سوالات بر خلاف تصویرها و متن کتاب ضریب اهمیت مقوله ی فعال (280/0) بیشتر از مقوله ی غیرفعال (220/0) بود و این تحلیل نشان داد که در تهیه محتوا تعادل بین متن، تصویرها و سوالات رعایت نشده و متن کتاب غیرفعال است.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145861 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!