تاثیر تنش های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس ‏(‏Narsicuss tazetta L.‎‏)‏

پیام:
چکیده:

خشکی و شوری در بسیاری از مناطق جهان از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان به شمار می روند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر متقابل تنش های خشکی و شوری بر برخی از فاکتورهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.) بود. این آزمایش گلدانی، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1396 انجام شد. تیمارها شامل کلرید سدیم در چهار سطح 0 (شاهد)، 40،20 و 60 میلی مولار و تنش خشکی در چهار سطح 70،50،30 و 90 درصد ظرفیت زراعی بودند. نتایج نشان داد تنش های خشکی و شوری باعث کاهش معنی دار طول و عرض برگ، وزن خشک اندام هوایی و سوخ، طول ساقه گل دهنده و قطر گل، محتوای نسبی آب و محتوای کلروفیل شدند. با این وجود، تاثیر تنش های شوری و خشکی و اثر متقابل آنها بر کاهش تعداد گل در ساقه گل دهنده معنی دار نبود. در مقابل مقادیر نشت یونی و محتوای پرولین تحت تاثیر این دو تنش افزایش یافتند. به طور کلی، نتایج نشان داد در محدوده تیمارهای اعمال شده، اثرات مخرب تنش شوری بر صفات رشدی، زینتی و فیزیولوژیکی گل نرگس بیشتر از تنش خشکی بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146133 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.