بررسی ویژگی های شخصیتی و فراوانی اختلالات شخصیت در افراد وابسته به مواد محرک و مخدر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در مفهوم پردازی های مربوط به اعتیاد، همواره نقش عناصر شخصیتی در پیدایش و تداوم وابستگی به مواد موردتوجه محققان بوده است. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی اختلالات شخصیت و ویژگی های شخصیتی سرشت و منش در افراد وابسته به مواد بود.

مواد و روش ها

 در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 150 بیمار وابسته به مواد مراجعه کننده به بیمارستان نکویی-فرقانی شهر قم و 145 فرد سالم شاغل در این بیمارستان، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. دو گروه با استفاده از پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون III و پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر موردبررسی و مقایسه قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آنوا، آزمون تعقیبی توکی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

نتایج

نتایج نشان داد که فراوانی اختلال شخصیت در افراد وابسته به مواد 56% است. اختلال شخصیت مرزی با 16%، شخصیت ضداجتماعی با 14% و شخصیت اجتنابی با 67/6% به ترتیب بالاترین فراوانی را در بین گروه نمونه وابسته به مواد داشتند. همچنین به طورکلی افراد وابسته به مواد نسبت به گروه بهنجار نمرات بالایی در بعد نوجویی و نمرات پایین در بعد خود راهبری به دست آوردند. مصرف کنندگان مواد مخدر تخدیری، در بعد اجتناب از آسیب، مصرف کنندگان مواد محرک در بعد خود فراروی و افراد بهنجار در بعد پشتکار، نمرات بالاتری نسبت به گروه های دیگر کسب کردند.

نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاکی از فراوانی بالای اختلالات شخصیت در بین افراد وابسته به مواد بود. همچنین تحقیق حاضر نشان داد که بین اغلب ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار تفاوت معنی دار وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2144 -2153
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146241 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.