ارائه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکردخانواده با واسطه گری تمایز یافتگی

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از مطالعه حاضر ارایه مدل علی پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان بر اساس ناگویی هیجانی و عملکرد خانواده با واسطه گری تمایز یافتگی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری، شهر بجنورد انجام شده است.

روش کار

پژوهش حاضراز نوع ساختاری است و جامعه آماری کلیه زنان مراجعه کننده به تعداد 1335 نفر میباشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 250 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری خوشهای تک مرحلهای بوده است. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های خشونت خانگی، ناگویی هیجانی، عملکرد خانواده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Amos ، روش معادلات ساختاری، تحلیل مسیر استفاده شدند.

یافته ها

یافته ها نشان داد که عملکرد خانواده با ناگویی هیجانی تمایز یافتگی زنان در سطح اطمینان 99 % معنا دار است.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایز یافتگی میتواند نقش میانجیگری در پیش بینی خشونت خانگی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146290 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.