بررسی اثر پلاسماهای تهیه شده از کیسه های خون طی هفته های مختلف بر میزان تولیدمالون دی آلدهید (MDA) و نیتریک اکساید (NO) از سلول های تک هسته ای خون محیطی در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
مقدمه

ما در مطالعه حاضر اثر پلاسمای جمع آوری شده از کیسه های خون فشرده در هفته های مختلف پس از اهدا را بر سلولهای تک هستهای خون محیطی  PBMCs  مورد بررسی قرار دادیم.

روش کار

در این مطالعه تجربی پلاسما از 20 کیسه خون فشرده طی هفته های اول، دوم، چهارم و پنجم پس از اهدا تهیه شد. سلولهای تک هستهای خون محیطی نیز از دیگر دهندگان سالم جدا شده و با غلظتهای مختلف پلاسمای تهیه شده در آزمایشگاه تیمار شدند. میزان نیتریک اکساید و مالون دی آلدهید در مایع رویی کشت به ترتیب با استفاده از واکنشهای گریس و اسید تیوباربیوتوریک تعیین گردید و میزان فعالیت سلولها با استفاده از روش MTT مشخص شد. از نرم افزار گراف پد پریزم نسخه 5 برای آنالیزآماری اطلاعات استفاده شد.

یافته ها

نتایج ما نشان داد که پلاسماهای تهیه شده از کیسه های گلبول قرمز فشرده در طی هفته های ابتدایی میزان فعالیت سلولهای تک هستهای خون محیطی و تولید نیتریک اکساید از آنها را افزایش میدهد. ما همچنین دریافتیم پلاسما بسته به زمان تهیه و غلظت استفاده شده اثرات متفاوتی بر رهاسازی مالون دی آلدهید از سلولهای تک هستهای خون محیطی دارد.

نتیجه گیری

ما دریافتیم که پلاسمای تهیه شده از سلولهای تک هسته ای خون محیطی بسته به غلظت و طول مدت نگهداری کیسه خون میتوانند اثرات مهاری یا تحریک کنندگی ایمنی بر سلولهای تک هستهای خون محیطی داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146292 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.