نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت های کارآفرینی (شبکه های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام)

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت های کارآفرینی است ازاین رو شبکه های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام موردبررسی قرارگرفته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران شبکه های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام است که جامعه موردبررسی بر اساس یافته های در دسترس در این پژوهش به طورکلی برابر با 840 نفر است. پرسش نامه های پژوهش ازنظر پایایی و روایی تایید شده اند. نرم افزار مورداستفاده در این پژوهش SMART PLS است. در این پژوهش هفت فرضیه شکل گرفته است که تمامی فرضیات تایید شده اند. نتایج حاکی از آن است که توانایی شبکه کارآفرین با توانایی ارتباط شبکه و محوریت شبکه رابطه مثبت و معنادار دارد. همین طور توانایی ارتباطی شبکه و محوریت شبکه با کشف فرصت های کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار دارد و توانایی ارتباطی شبکه و محوریت شبکه در ارتباط توانایی شبکه کارآفرین و کشف فرصت های کارآفرینی نقش میانجی دارند. درنهایت ارتباط بین توانایی های شبکه کارآفرین و کشف فرصت کارآفرینی زمانی قوی تر است که فاصله ی قدرت کمتر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
240 -269
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146326 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.