پتانسیل یابی منابع آب برای تخصیص به آبزی پروری از بودجه آبی به حساب نیامده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تحقیق حاضر با این پیش فرض که به کمک روش های نوین آبزی پروری می توان از آبهای نامرغوب استفاده کرد، مناطق مستعد از نظر تامین آب برای آبزی پروری را شناسایی می نماید. منطقه مورد مطالعه دراین پژوهش حوضه های آبریز 5 گانه استان خوزستان است که به کمک الگوریتم توسعه داده شده مناطق مستعد برای آبزی پروری در آنها تعیین و به صورت نقشه در محیط GIS ارایه گردید. در مرحله اول کیفیت آب از نظر سلامت اکولوژیکی ارزیابی شد و سپس کیفیت آن از نظر شرب، کشاورزی و صنعت تعیین و مناطق فاقد پتانسیل بهره برداری ولی مناسب برای آبزی پروری تعیین گردیدند. براساس نتایج بدست آمده بجز حوضه دز، در دیگر رودخانه های خوزستان می توان تا 35 درصد حجم موجود را به بخش آبزی پروری تخصیص داد. این حجم از جریان عموما در بخش سفلای رودخانه ها قرار داشته و لذا می توان با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی، تراکم مزارع آبزی پروری را از سرآب و میانه حوضه ها به این قسمت ها منتقل و از بار عظیمی که بر رودخانه‎های منطقه و بخصوص کارون وجود دارد کاست. با توجه به دو عامل کیفیت و افت سفره های 23 گانه استان خوزستان تنها سه سفره اوان ، هفتگل و زیدون برای استفاده در آبزی پروری قابل توصیه می باشند. الگوریتم ارایه شده و مفروضات مورد استفاده در توسعه آن برای اولین بار ارایه می گردد و دارای قابلیت عمومی سازی برای کاربرد در هر حوضه آبریز دیگر را داشته و ابزار لازم را برای چانه زنی در سطح کلان برای گرفتن تخصیص برای آبزی پروری را فراهم می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
360 تا 379
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146613 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!