اثر تراکم کاشت بر میزان جذب و کارایی مصرف تشعشع ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کشت مستقیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی میزان جذب و کارایی مصرف نور و همچنین تعیین ضریب استهلاک نوری در سه ژنوتیپ برنج در تراکم های مختلف کشت مستقیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 15 تیمار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل پنج تراکم بذر (65، 80، 95، 110 و 125 کیلوگرم بذر در هکتار) و سه ژنوتیپ برنج (لاین امید بخش طاهر، رقم آنام و رقم هاشمی) بودند. نتایج نشان دادکه بیشترین عملکرد دانه در رقم طاهر (6380 کیلوگرم در هکتار) و رقم آنام (6100 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 95 کیلوگرم بذر در هکتار به دست آمد ولی بیشترین عملکرد دانه در رقم هاشمی (5490 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 110 کیلوگرم بذر در هکتار مشاهده شد. در این تحقیق، بیشترین (06/3 گرم بر مگاژول PAR) و کمترین (20/2 گرم بر مگاژول PAR) میزان کارایی مصرف نور به ترتیب در تراکم های 95 و 125 کیلوگرم لاین طاهر مشاهده شد. دو ژنوتیپ آنام و طاهر در تراکم 95 کیلوگرم در هکتار به ترتیب با 773 و 852 مگاژول PAR بر متر مربع و رقم هاشمی در تراکم 110 کیلوگرم در هکتار با 880 مگاژول PAR بر متر مربع، بالاترین میزان جذب تشعشع در طول فصل رشد را داشتند. افزایش تراکم تا سطح مطلوب در ارقام برنج باعث افزایش جذب و همچنین کارایی مصرف نور گردید. بین جذب و کارایی نور با عملکرد زیستی و دانه ارقام برنج همبستگی مثبتی مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
225 تا 239
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146698 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!