بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش

پیام:
چکیده:

چون مکانسیم زایمان طبیعی یک فرآیند وابسته به واکنش های ایمونولوژیک است، ممکن است فاکتورهای التهابی مختلف دخیل در واکنش های ایمنی (IL-6 یک سایتوکاین پیش التهابی) در زمان های نزدیک زایمان تولید شود. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات اینترلوکین-6 (IL-6) از یک هفته قبل از زایمان تا یک هفته بعد از زمان زایمان طبیعی در میش بوده است. با این هدف تعداد 4راس میش آبستن نیمه ی دوم انتخاب شد. نگه داری و وضعیت تغذیه ای میش های آبستن در شرایط یکسان صورت گرفت. خون گیری از طریق ورید وداج میش پس از ضدعفونی موضع، با ونوجکت و لوله ی خلا دار به میزان 5 تا 7 سی سی هر24 ساعت یک بار به مدت یک هفته قبل از زایمان تا یک هفته بعد از زایمان صورت گرفت. نمونه ها از طریق لوله های استریل به صورت جداگانه پس از اخذ جمع آوری شد و برای جداسازی سرم به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه های سرمی پس از جداسازی در فریزر آزمایشگاه و در دمای 70- درجه قرار داده شد تا از اتولیز و تخریب زنجیره های ایمنی جلوگیری شود. جهت اندازه گیری اینترلوکین-6 از کیت اختصاصی IL-6 گوسفندی استفاده شد و با تست الایزا نمونه های سرم مورد سنجش قرار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در روزهای مختلف قبل از زایمان و بعد از زایمان و همچنین روز زایمان IL-6 تغییرات ناچیزی داشته است که این تغییر از نظر آماری معنی دار نیست (P=0.7625). در کل نتایج این پژوهش بیانگر این است که وقوع زایمان بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 (IL-6) در دوره ی زمانی مورد پژوهش تاثیر ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2147515 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.