آگاهی و رعایت شاخص های رفتار حرفه ای در اساتید بالینی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اساتید بالینی به عنوان الگوهای عملی نقش به سزایی در آموزش رفتار حرفه ای برای دانشجویان گروه پزشکی دارند. هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی و رعایت اخلاق حرفه ای در پزشکان شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1396 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 50 نفر از اساتید بالینی شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، به روش سرشماری و به صورت خودسنجی وارد مطالعه شدند. پرسشنامه دیوید موزیک، پس از تایید روایی و پایایی به اساتید ارایه شد و داده ها پس از جمع آوری، به کمک نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از شاخص های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

میانگین میزان توانمندی و آگاهی پزشکان بخش های مختلف در مورد شاخص های اخلاق حرفه ای در 7/91 درصد در حد عالی، 8% در حد قابل قبول و 3/0 درصد در حد غیر قابل قبول برآورد شد و میزان به کارگیری شاخص های اخلاق حرفه ای توسط پزشکان در محیط های بالینی، در 84/90 درصد در حد عالی، 7/8 درصد در حد قابل قبول و 0/46 درصد در حد غیر قابل قبول برآورد گردید.

ملاحظات اخلاقی

پس از کسب مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه، پژوهشگر با معرفی خود به پزشکان توضیحات کافی را در مورد هدف از انجام این مطالعه ارایه کرده و رضایت آگاهانه شفاهی و کتبی کسب و به منظور رعایت اصول اخلاق پزشکی اطلاعات پس از جمع آوری به طور محرمانه نگهداری و نتایج بدون ذکر نام گزارش گردید.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد در ارزیابی به شیوه خودسنجی، آگاهی و به کارگیری شاخص های اخلاق حرفه ای بین اساتید بخش های مختلف در حد مطلوب بود، هرچند در برخی از حیطه ها مانند مهارت های رهبری، مهارت های سازمانی و مدیریتی و قوه ابتکار و ابداع در ارایه درمان به بیماران، مداخلات آموزشی و فرهنگی بیشتری لازم است، در عین حال تدوین ساز و کار ارزشیابی 360 درجه ای با رویکرد مشاهده ای در این خصوص توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2147641 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.