بررسی تجربی خواص مکانیکی، سازوکار شکست و رشد ترک نانوکامپوزیت های PA6-NBR-خاک رس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فرضیه

الاستومر گرمانرم پلی آمید6 (PA6)-آکریلونیتریل بوتادی ان (NBR) تقویت شده با نانوذرات در صنایع مختلف کاربرد دارند. افزودن نانوذرات به الاستومرهای گرمانرم بر استحکام کششی و ضربه ای، سازوکار شکست و خواص گرمایی نانوکامپوزیت ها موثر است. برای ساخت این نانوکامپوزیت ها فرایندهای مختلفی مانند اکسترودر، مخلوط کن داخلی و اصطکاکی اغتشاشی وجود دارد.

روش ها

نانوکامپوزیت های PA6-NBR- خاک رس با استفاده از مخلوط کن داخلی و فرایند اصطکاکی اغتشاشی ساخته شدند. خواص مکانیکی و سازوکار شکست این نانوکامپوزیت ها با آزمون های مکانیکی (کشش، ضربه و سختی) و روش کار ضروری شکست (EWF) بررسی شد. پراش پرتو X  و میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM) برای بررسی شکل شناسی نمونه ها به کار گرفته شد.

یافته ها

نتایج نشان داد، استحکام کششی نمونه حاصل از مخلوط کن داخلی با افزودن نانوخاک رس تا %5 وزنی، افزایش و در بیش از %5 وزنی کاهش یافت. نمونه حاصل از فرایند اصطکاکی اغتشاشی با %7 وزنی نانوذرات خاک رس بیشترین استحکام کششی (35.4MPa) را نشان داد. در نمونه حاصل از فرایند اصطکاکی اغتشاشی با %7 وزنی نانوخاک رس، مدول کششی و کار کلی شکست به ترتیب 75 و %56 فزایش یافت، درحالی که در نمونه مخلوط کن داخلی، مدول %50 افزایش و کار کلی شکست %5 کاهش یافت. با افزودن %7 وزنی نانوذرات به آمیخته PA6/NBR، استحکام ضربه ای نمونه های حاصل از فرایندهای اصطکاکی اغتشاشی و مخلوط کن داخلی به ترتیب 4 و %18 کاهش یافت. افزودن %7 وزنی نانوخاک رس به آمیخته PA6/NBR با فرایند اصطکاکی اغتشاشی، موجب بهبود خواص گرمایی همچون افزایش دماهای تبلور و ذوب به ترتیب از 195.3 به 197.1 و 221.31 به 222.5 درجه سلسیوس شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2147658 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!